خبر خوب:

من قراره 10 روز دیگه برم سوریه امیدوارم تو این چند ماهی که بودم خوبی که ندیدید بدی هامو حلال کنید.


بعد از سوریه اگه برگشتم پست میزارم واگر نرسیدم نمیذارم.


Good bye